ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας»

Οι εγγραφές των επιτυχόντων/ουσών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Ανάλυση και Διδασκαλία Πρώτης και Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» θα πραγματοποιηθούν  αποκλειστικά κατά το διάστημα από Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023. 

Για την εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση και Διδασκαλία Πρώτης  και Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» οι επιτυχόντες και επιτυχούσες θα πρέπει να αποστείλουν  ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας, Rhodes_PMS_Ling@aegean.gr, τα εξής δικαιολογητικά: 

  1. Έντυπο εγγραφής (Επισυνάπτεται). [ Το έντυπο χρειάζεται να είναι Υπογεγραμμένο ] 
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 
  3. Αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών που είχε συμπεριληφθεί στην αρχική ηλεκτρονική  αίτηση των υποψηφίων. 
  4. Αντίγραφο καταθετηρίου τελών φοίτησης (1η δόση). [Η πληρωμή θα πρέπει να γίνει  αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της σελίδας ηλεκτρονικών πληρωμών του Δ.Π.Μ.Σ.:  https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=128 ]. 
  5. Μια έγχρωμη φωτογραφία σας (τύπου αστυνομικής ταυτότητας). [Η φωτογραφία θα αποσταλεί  ταχυδρομικά στην Δ/νση του Προγράμματος: Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 85132 Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Υπόψη Γραμματείας ΔΠΜΣ «Ανάλυση και Διδασκαλία Πρώτης και Δεύτερης /Ξένης Γλώσσας»] 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των εγγραφών, θα λάβετε τις επόμενες ημέρες τον αριθμό  μητρώου φοιτητή/τριας (Α.Μ.) ο οποίος είναι απαραίτητος για την αίτηση σίτισης και για έκδοση  ακαδημαϊκής ταυτότητας.  

Σίτιση: Όσοι /ες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση μπορούν να  ενημερωθούν σχετικά στο https://studies.aegean.gr ή να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία  Φοιτητικής Μέριμνας, τηλ.: 2241099013, 2241099012.

Οι αιτήσεις για Σίτιση και τα σχετικά απαιτούμενα παραστατικά μπορούν να υποβληθούν  οποτεδήποτε μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.  

Ωστόσο όλοι/ες οι φοιτητές/τριες, ανεξαρτήτως κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, έχουν τη  δυνατότητα να σιτίζονται με την καταβολή 2,50 ευρώ την ημέρα και για τα (2) γεύματα (  μεσημεριανό – βραδινό). 

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ): χορηγείται με την έναρξη των σπουδών και είναι  προσωπικό έγγραφο. Εκδίδεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία  Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων. Η αίτηση υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με χρήση των κωδικών πρόσβασης που  έχουν δοθεί για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ 

Για την απόκτηση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), οι φοιτητές/τριες του  Δ.Π.Μ.Σ. θα ενημερωθούν με σχετικό e-mail αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών. 

Απαλλαγή από τέλη Φοίτησης: Ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%), των φοιτητών/τριών που  έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να απαλλάσσονται από τα τέλη  φοίτησης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 και της υπ’ αρίθμ.  84560/Ζ1/27-07-2023 Υ.Α (ΦΕΚ 4837/τ. Β΄/01-08-2023). 

Για την υποβολή των αιτήσεων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα ενημερωθείτε με ανακοίνωση  μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών. 

Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια δικαιούται απαλλαγής, τα καταβληθέντα τέλη  φοίτησης, θα του/της επιστραφούν. 

Από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. 

Scroll to Top