ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας»

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» καθορίζεται στο ποσό των 2.500 €. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε τρεις (3) δόσεις.

Η πρώτη δόση, ύψους 500 ευρώ, καταβάλλεται σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των επιτυχόντων/ουσών (ημερομηνία ανάρτησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η δεύτερη δόση, ύψους 750 ευρώ, κατά την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας στο Α’ εξάμηνο και η τρίτη δόση, ύψους 1.250 ευρώ, στην έναρξη του Β’ εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες του ΔΠΜΣ των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο ΔΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν. 4485/2017 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά τον χρόνο της επιλογής στο ΔΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και εγγραφής των φοιτητών/τριών στο ΔΠΜΣ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε ΔΠΜΣ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης ή η διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το Πρόγραμμα, μετά από απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών.

Στους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος.

Υποτροφίες και βραβεία

Το ΔΠΜΣ δύναται να παρέχει έως δύο υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών στην οποία καθορίζεται το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν. 4485/2017).

Scroll to Top