ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας»

Η αξιολόγηση των ειδικών προσόντων των υποψηφίων για το ΔΠΜΣ «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας»  γίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών με βάση σειρά κριτηρίων επιλογής. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ειδικών προσόντων, κάθε υποψήφιος/α συγκεντρώνει συγκεκριμένο αριθμό μορίων στη βάση κλίμακας από 0 μέχρι 100. Τα προσόντα που είναι δυνατόν να μοριοδοτηθούν είναι τα εξής:

Α/Α Κριτήριο Βαθμοί (max.)
1 Συνέντευξη 30
2 Γενικός βαθμός πτυχίου 20
3

Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης (Μέσος όρος)

(ως μαθήματα ειδίκευσης νοούνται όσα προπτυχιακά μαθήματα εμπίπτουν στους τομείς της Γενικής, Θεωρητικής, Συγκριτικής, Ιστορικής, Υπολογιστικής, Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Κοινωνιογλωσσολογίας και Διδακτικής/Διδασκαλίας της 1ης, 2ης, ξένης γλώσσας)

10
4

Ξένη γλώσσα

  • Γλώσσα με πιστοποίηση επιπέδου Γ2: 15
  • Γλώσσα με πιστοποίηση επιπέδου Β2: 10
  • Γλώσσα περιοχής Μεσογείου με πιστοποίηση επιπέδου τουλάχιστον Β1 ή πτυχίο συναφούς Τμήματος: 5
15
5 Επίδοση σε πτυχιακή εργασία 10
6

Ερευνητική δραστηριότητα – λοιπά ειδικά προσόντα

(δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συμμετοχή σε Θερινά Σχολεία Γλωσσολογίας, αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ, συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS, συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια κ.ά.)

15
ΣΥΝΟΛΟ 100

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης εκτιμάται η γενικότερη συγκρότηση του/της υποψηφίου/ας και άλλα πρόσθετα προσόντα, πέραν των ειδικών, όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω, μεταξύ των οποίων, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η επιστημονική κατάρτιση κυρίως στα γνωστικά πεδία του ΔΠΜΣ, η κριτική και δημιουργική του/της ικανότητα, η λοιπή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και τα κίνητρά του/της για την επιλογή του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ.

Scroll to Top