ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας»

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για το ΔΠΜΣ «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστημα «Ναυτίλος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (https://nautilus.aegean.gr/), σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος
  5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
  7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  8. Μία συστατική επιστολή
  9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (καλή γνώση) στις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Αραβικά, Εβραϊκά ή Τουρκικά. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους τρόπους και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στον ΑΣΕΠ, για τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν ευκρινή αντίγραφα (επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΔΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/2017).

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80 Α’) – σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 Ν. 4485/2017. Συνεπώς οι φοιτητές/τριες από Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης του τίτλου σπουδών α’ κύκλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/ια δεν έχει την ελληνική εθνικότητα ή δεν είναι απόφοιτος/η ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.

Scroll to Top