ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας»

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» (ΦΕΚ Ίδρυσης 2885 Β’/19.7.2018), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» και παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους/στις κατόχους του.

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, δύο (2) διδακτικά και το τρίτο (3) αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ και την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4559/2018, ΦΕΚ 142 Α’/3.8.2018), το Πρόγραμμα προσφέρεται κατά 50% με εξ αποστάσεως διδασκαλία. Κατά τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα, το Πρόγραμμα υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης µε πρότυπες συνδυαστικές μορφές δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στο ΔΠΜΣ «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» εισάγονται κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες ανά ακαδημαϊκό έτος.

Scroll to Top